../images/motiv.JPG (37731 bytes)
Právě nás čte : . TURISTICKÝ RUCH.CZ
Česká Republika > Morava > Olomoucký kraj > Okres Olomouc > Grygov >

Související odkazy


Grygov
Grygov
 


Obec Grygov je obcí olomouckého kraje s více než 700-letou historií (1306 - první písemná zmínka). Dopravně je spojena s městy Olomouc (7 km) a Přerov (15 km) silničním i vlakovým spojením. Nachází se v úrodné rovině Hornomoravského úvalu v příznivých klimatických podmínkách. V blízkosti Grygova protéká řeka Morava. Přímo v obci se nenachází žádný vodní tok. Východně od Grygova se pne vrch Horka, kde býval vápencový lom (253 m n.m.), a vedle návrší Chrásť (247m n.m.), porostlé lesem. V rovině na jihozápad se prostírá lužní les „Království“. Největší pýcha Království leží nedaleko železniční trati. Je jí kolem 400 (500?) let starý strom – dub „Král“. Grygov je součástí Sdružení obcí mikroregionu Království, které se rozkládá v jihovýchodní části olomouckého regionu. Tento svazek obcí vniknul z podnětu obce Grygov v roce 1999 a přijal svůj příznačný název po názvu lužního lesa Království s přírodní rezervací. V současné době má sdružení 15 členských obcí. V obci trvale bydlí více než 1400 obyvatel převáženě v rodinných jedno až dvougeneračních domech s charakterem řadové vesnické zástavby. Tradiční venkovská preference bydlení v rodinných domech zůstává v Grygově zachována, ale obec se nevyhnula ani panelové zástavbě. Soubor panelových domů pochází ze začátku 70. let a nechala ho zde postavit firma Prefa pro své zaměstnance. V Grygově také začínají výrazně převažovat dvoupodlažní domy nad tradičními jednopodlažními. Rychlý a moderní rozvoj obce v posledních letech konce 20.století, jako předměstské části historického města Olomouce, vede všechny k přesvědčení, že se z Grygova stane v několika málo letech atraktivní a moderní sídelní celek v srdci Moravy a Evropy.


Václav III. daroval městu Olomouc v roce 1306 pozemky a uložil měšťanům zřídit zde novou vesnici. Tímto dokumentem se začaly psát dějiny naší obce. "My Václav, z Boží milosti král český a polský, vévoda krakovský a sandoměřský a markrabě moravský dáváme na vědomost všem těm, kteří tento list uvidí, že My majíce na mysli rozmnožení a zlepšení důchodů našeho města Olomouce, dáváme mu naše křovinaté území řečené Horka, ležící vedle pozemků téhož města s tím, aby měšťané tohoto města křoviska z kořene vymítili a území proměnili na úrodnou půdu. Nechť zde měšťané vybudují a vysadí vesnici, která se má lidově nazývat Au, a ať k ní patří křovinaté území s poli, která zde po vymýcení křovin vzniknou. Mimo to měšťany plně osvobozujeme na deset let od data této listiny od placení censu a všech obecných daní. Jakmile tato lhůta vyprší, měšťané jsou povinni z každého lánu ve vsi Holici, která patří městu. A na svědomí tuto listinu jsme rozkázali opatřit pečetí našeho majestátu. Dáno v Praze Léta Páně 1306 šestého dne před červencovými osnovami čtvrté indikace Naší vlády roku druhého." Nárok na nové území si kromě Olomouce činil i Unka z Majetína. Pře mezi ním a olomouckými měšťany byla ukončena v roce 1352, město odškodnilo Unku padesáti hřivnami grošů. Spor dal vzniknout i názvu vesnice (Kriegaw neboli spor o nivu). Z roku 1393 se dochovala zmínka o tom, že Pešek z Prostějova, olomoucký měšťan, si zakoupil v Grygově hospodářský dvůr. R. 1399 se mluví v listinách i o zemanu Adamovi z Grygova, který byl stoupencem markraběte Prokopa v boji proti Joštovi, za plenění církevních statků byl stižen trestem exkomunikace. Přírodní zdroje vápence byly hospodářsky využívány od 16. století. Již v roce 1541 zamýšleli Olomoučané zřídit vápenku. Plán se podařilo realizovat až v roce 1543, kdy město najalo dva paliče. V roce 1657 bylo v Grygově už 17 usedlostí. Žili tady čtyři sedláci, dva pololáníci, dva čtvrtníci a devět domkařů. V roce 1773 byl mezi Grygovem a Blatcem na starém rameni Moravy zřízen mlýn. Městská rada tehdy udělila povolení mistrovi Rodekerovi. Na mlýně se vystřídalo několik mlynářů, poslední získali mlýn v roce 1932. Roku 1846 byla postavena kaple na místě bývalé zvonice. K vysvěcení došlo 17. května 1849. Spojení s okolím zajistila železnice, jejíž stavba byla dokončena v roce 1841. V 50. letech vzniklo v Grygově nádraží u přejezdu, které bylo v roce 1861 zbořeno. V roce 1901 byla postaveno nové nádraží a v roce 1926 byla zřízena i druhá kolej. Grygovské děti navštěvovaly školu ve Velkém Týnci, která již dlouhou dobu kapacitně nevyhovovala. Proto se obce rozhodla postavit si vlastni školu. Vyučováni začalo ve školním roce 1874-1875. Mezi prvními žáčky nové školy byl také pozdější zakladatel ČSL a předseda zatímní československé vlády Mons. Jan Šrámek, rodák naší obce. V roce 1909 byla dokončena stavba druhé školní budovy, ve které školní rada povolila vyučování v roce 1910. Ke konci 19. století sužovala obec řada požárů, a proto byl v roce 1900 zřízen hasičský spolek. Požární zbrojnice byla postavena v roce 1923. I. světová válka připravila o život 32 občanů, rok po jejím skončení byla zasazena Lípa svobody. V roce 1920 se Grygov napojil na elektrické osvětlení a 1921 se podařilo zřídit poštu. V roce 1922 byla postavena sokolovna a před ni byl osazen pomník Svobody se sochou legionáře. Po roce 1939 byl Grygov přejmenován na Königswald. V roce 1944 ukrývali občané v Chrastí dva sovětské vojáky, kterým se podařilo uprchnout z německých zajateckých táborů. Před půlnocí 8. května 1945 dorazily do Grygova první oddíly Rudé armády. Také II. světová válka připravila o život několik občanů. V roce 1949 začala výstavba závodu Betra na výrobu železobetonových rour. Později byl přejmenován na Prefu a pod tímto názvem funguje dodnes. Od roku 1953 se obec stavebně rozšiřovala výstavbou nových rodinných domů.Od 1.1.1958 začalo společné hospodařeni v rámci JZD. Po roce 1989 se začal měnit život občanů. Vznikly nové firmy, rozrostla se sít' služeb. Podařilo se plynofikovat obec (r.1996) a dokončila se stavba čistírny odpadních vod (r.2000). Byly rekonstruovány a renovovány budovy sokolovny (r. 1997), hasičské zbrojnice (r.1997), kaple (r. 1996), domu služeb s ordinaci pro praktického lékaře (r. 1996), školy (r.1998) a proběhla rozsáhlá rekonstrukce obecního úřadu (r. 2001). Založilo se také nové sídliště rodinných domů poblíž vlakového nádraží - vznikla nová ulice "Zahradní". O historii obce je možno dočíst se další informace v publikaci Ivany Hejhalové Paměti obce Grygova. Podrobnější zprávy obsahuje obecní kronika, která byla založena za rychtáře Antonína Groffa 29.3.1796.


Obec Grygov (mapa) leží v jihovýchodní části jako předměstí krajského města Olomouce (7 km) na hlavní trati (č.270) ČD Olomouc - Přerov. Od města Olomouce je obec oddělena dálničním úsekem R 35. Tato skutečnost však nic nemění na skutečnosti, že Grygov je součástí sdružení obcí Mikroregionu Olomoucko a Mikroregionu Království. První zmínka o obci Grygov se datuje rokem 1306, kdy darovací dekretem český král Václav III daroval městu Olomouc křovinaté porosty a rozhodl o vzniku obce Au (Krig-au, Grygov). V současné době v obci bydlí 1400 obyvatel, převážně v rodinných jedno až dvougeneračních domech. I když obec patří do typické zemědělské oblasti Haná, zaměstnanost obyvatelstva je zaměřena více než dvěma třetinami produktivního věku do měst, zejména Olomouce a Přerova. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v obci patří Prefa Grygov a.s., Genoservis a.s. a některé další soukromé provozovny. Dopravní obslužnost je zajištěna železničním spojením. V obci je cca 10 km místních komunikací s napojením na komunikaci III. tř. spojující obec se sousedními obcemi Velký Týnec a Blatec. V okolí obce je vybudována síť melioračních zařízení s napojením na potok Týnečka a Loučka a dále na říčku Morávka s ústím do řeky Morava. Rovinná úrodná Haná se na katastru obce mění svým zvrásněním do krasového území zvané Horka, kde již od 16. století se prováděla těžba vápence. Prostory vápencových lomů se zajímavou stepní florou (koniklec velkokvětý) a historickou palírnou dnes lákají k návštěvám nemálo turistů. Lužní les Království s přírodní rezervací o rozloze více jak 600 ha je dominantou obce i regionu a zajímavým místem pro myslivost. Památný strom "Král dub" ve stáří 500 let patří k významným památkám celého území, ke kterému se traduje několik pověr. Na území obce se nachází řada kulturních památek místního významu. Významem největším jsou dvě barokní sochy sv.Václav a sv.Kateřina, restaurované a umístěné v centru obce. Nově značená turistická cyklotrasa, procházející přes obec z města Olomouc ve směru na obec Krčmaň a dál na přerovsko láká mnohé návštěvníky do naší obce. Místní cyklostezky spojují pak obce ve sdružení Mikroregionu Království. Cyklostezky přivedou návštěvníky i k přírodním vodním koupalištím, které se v průběhu několika měsíců rozšíří do velkých rozměrů. Obec Grygov svou polohou a zajímavým okolím patří do příjemných oblastí rovinaté Hané v rámci středomoravského regionu a její významnost se v brzké budoucnosti mnohanásobně zvýší jako významný sídelní celek předměstí velkého krajského města Olomouc.

Oficiální odkaz obce
Copyright © 2006 www.turistickyruch.cz. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontaktní e-mail turistickyruch@turistickyruch.cz.